درباره ما

درباره ما

کودکان مرزی با هدف آگاهی بخشی بهتر والدین و اطرافیان در تعامل بهتر با بچه های دیرآموز و فراگیر مرزی ایجاد شده است.